Mức Phí Công Chứng Hợp Đồng Thuê Nhà Ở Hiện Nay Là Bao Nhiêu?

Mức phí công chứng hợp đồng thuê nhà ở hiện nay là bao nhiêu? Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và thu hồi nhà ở trong trường hợp nào?

Mức phí công chứng hợp đồng thuê nhà ở hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC mức phí công chứng hợp đồng thuê nhà ở như sau:

TT

Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch (tổng số tiền thuê)

Mức thu (đồng/trường hợp)

1

Dưới 50 triệu đồng

40 nghìn

2

Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

80 nghìn

3

Từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng

0,08% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch

4

Từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng

800 nghìn đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng

5

Từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng

02 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng

6

Từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng

03 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

7

Từ trên 10 tỷ đồng

05 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa là 8 triệu đồng/trường hợp)

Như vậy, cần căn cứ vào giá trị của hợp đồng thuê nhà ở để xác định mức phí công chức theo các mốc giá trị nêu trên.

Mức phí công chứng hợp đồng thuê nhà ở hiện nay? Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)

Đối với hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xảy ra trong trường hợp nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 131 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở
1. Trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được thực hiện khi có một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 84 của Luật này.
2. Trường hợp thuê nhà ở không thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:
a) Hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng;
b) Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
c) Nhà ở cho thuê không còn;
d) Bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống;
đ) Nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.
Bên cho thuê phải thông báo bằng văn bản cho bên thuê biết trước 30 ngày về việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điểm này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;
e) Chấm dứt theo quy định tại Điều 132 của Luật này.

Như vậy theo quy định trên đối với hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở xảy ra trong trường hợp sau đây:

- Thứ nhất, hợp đồng thuê nhà ở hết hạn; trường hợp trong hợp đồng không xác định thời hạn thì hợp đồng chấm dứt sau 90 ngày, kể từ ngày bên cho thuê nhà ở thông báo cho bên thuê nhà ở biết việc chấm dứt hợp đồng.

- Thứ hai, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

- Thứ ba, nhà ở cho thuê không còn.

- Thứ tư, bên thuê nhà ở chết hoặc có tuyên bố mất tích của Tòa án mà khi chết, mất tích không có ai đang cùng chung sống.

- Thứ năm, nhà ở cho thuê bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ hoặc thuộc khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải tỏa nhà ở hoặc có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà ở cho thuê thuộc diện bị Nhà nước trưng mua, trưng dụng để sử dụng vào các mục đích khác.

- Cuối cùng là đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở

Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở trong trường hợp nào?

Căn cứ tại khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở
1. Trong thời hạn thuê nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng, bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở đang cho thuê khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật này;
b) Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
c) Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng;
d) Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê;
đ) Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;
e) Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục;
g) Thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 của Luật này.
3. Bên thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở khi bên cho thuê nhà ở có một trong các hành vi sau đây:
a) Không sửa chữa nhà ở khi có hư hỏng nặng;
b) Tăng giá thuê nhà ở bất hợp lý hoặc tăng giá thuê mà không thông báo cho bên thuê nhà ở biết trước theo thỏa thuận;
c) Khi quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
4. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà ở phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 30 ngày, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác; nếu vi phạm quy định tại khoản này mà gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Như vậy theo quy định trên bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà ở trong trường hợp sau đây:

- Thứ nhất, bên cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng, không đúng điều kiện theo quy định của Luật Nhà ở 2014.

- Bên thuê không trả tiền thuê nhà ở theo thỏa thuận từ 03 tháng trở lên mà không có lý do chính đáng.

- Bên thuê sử dụng nhà ở không đúng mục đích như đã thỏa thuận trong hợp đồng.

- Bên thuê tự ý đục phá, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở đang thuê.

- Bên thuê chuyển đổi, cho mượn, cho thuê lại nhà ở đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê.

- Bên thuê làm mất trật tự, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh đã được bên cho thuê nhà ở hoặc tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc lập biên bản đến lần thứ ba mà vẫn không khắc phục.

- Cuối cùng, thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 129 Luật Nhà ở 2014.

Nguồn tham khảo: thuvienphapluat.vn

Mọi thắc mắc liên quan đến tư vấn pháp luật hoặc các dịch vụ công chứng  vui lòng liên hệ Văn phòng Công chứng Phan Thị Kim Cúc để được hỗ trợ tư vấn.

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHAN THỊ KIM CÚC

  • Địa chỉ: 792 Lê Trọng Tấn, Phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân HCM
  • Hotline: 0917 329 123
  • Điện thoại: 028 376 55 666
🎁 Get free iPhone 15: http://olivebuilder.com/upload/go.php 🎁 hs=6389147c8269aec18fbf8ba9629677cf* Xóa
🎁 Get free iPhone 15: http://olivebuilder.com/upload/go.php 🎁 hs=6389147c8269aec18fbf8ba9629677cf*
2023-11-24 07:50:56
5p0cmk

Để lại Đánh giá

Email của bạn sẽ được giữ kín, các trường cần điền sẽ đánh dấu *

Đánh giá*

Họ tên *

Email *

Tin liên quan

Chọn bài viết hiển thị
Cách tính tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023

congchungkimcuc

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Cách tính tiền hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2023
Cách dùng ứng dụng VNeID thay giấy xác nhận cư trú

congchungkimcuc

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Cách dùng ứng dụng VNeID thay giấy xác nhận cư trú
Các nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam năm 2023

congchungkimcuc

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Các nguyên tắc thế chấp tàu biển Việt Nam năm 2023
Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?

congchungkimcuc

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Thừa kế đất đai, nhà cửa có phải đóng thuế không?
Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

congchungkimcuc

Thứ Bảy, 18 Tháng Mười Một 2023

Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài thuê đất tại Việt Nam
Tiêu đề
Chỉnh sửa ảnh liên kết

Tin tức

Tin tức

Tin tức
Sinh viên học ngành luật kinh tế muốn hành nghề luật sư thì cần đáp ứng những điều kiện nào theo quy định?

Sinh viên học ngành luật kinh tế muốn hành nghề luật sư thì cần đáp ứng những điều kiện nào theo quy định?

08-12-2023

Điều kiện hành nghề luật sư được quy định tại Điều 11 Luật Luật sư 2006, cùng theo dõi thêm,...

Chi tiết
Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận

07-12-2023

Tỷ suất lợi nhuận là gì? Công thức tính tỷ suất lợi nhuận của từng loại sẽ được tính như thế nào?

Chi tiết
Hàng hóa dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 101

Hàng hóa dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 101

06-12-2023

Hàng hóa dịch vụ nào được giảm 2% thuế GTGT theo Nghị quyết 101? Thời gian được giảm 2% thuế GTGT là bao lâu?

Chi tiết
Thế nào là cầm cố và thế chấp tài sản? Phân biệt cầm cố và thế chấp tài sản theo Bộ luật Dân sự 2022?

Thế nào là cầm cố và thế chấp tài sản? Phân biệt cầm cố và thế chấp tài sản theo Bộ luật Dân sự 2022?

05-12-2023

Để hiểu rõ hơn thế nào là cầm cố và thế chấp tài sản? Văn phòng Công chứng Phan Thị Kim Cúc chia sẽ đến bạn đọc một số thông tin giải đáp thắc mắc sau đây.

Chi tiết
Chúc mừng CCV Trần Thị Hằng đạt điểm cao nhất toàn Khóa trong chương trình Cao học Luật dân sự chuyên đề

Chúc mừng CCV Trần Thị Hằng đạt điểm cao nhất toàn Khóa trong chương trình Cao học Luật dân sự chuyên đề "Công chứng điện tử"

04-12-2023

Vừa qua, Luận văn tốt nghiệp cao học của Công chứng viên Trần Thị Hằng đạt được điểm cao nhất toàn Khóa với kết quả 35/40 điểm.

Chi tiết
VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

13-05-2022

Vai trò chính của Công chứng là hoạt động cung cấp dịch vụ công về tính xác thực và tính hợp pháp cho hợp đồng, giao dịch.

Chi tiết
Ủy quyền đặt cọc mua bán đất cho người khác có được không?

Ủy quyền đặt cọc mua bán đất cho người khác có được không?

13-05-2022

Ủy quyền đặt cọc mua bán đất cho người khác có được không? Để giải đáp câu hỏi này chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về ủy quyền đặt cọc mua bán đất như sau:
Chi tiết
Thời tiết bất thường khiến bệnh dịch mùa hè gia tăng

Thời tiết bất thường khiến bệnh dịch mùa hè gia tăng

13-05-2022

Trước dự báo thời tiết mùa hè có những diễn biến bất thường, mùa mưa đến sớm, Bộ Y tế cảnh báo, các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp, bệnh do muỗi truyền như bệnh tiêu chảy do vi rút Rota, tay chân miệng, lỵ, thương hàn, sởi, cúm, sốt xuất huyết, viêm não do vi rút, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản... có thể bùng phát thành dịch lớn.
Chi tiết
Đồ Sơn (Hải Phòng): Đón chờ “Rồng thiêng” thức giấc

Đồ Sơn (Hải Phòng): Đón chờ “Rồng thiêng” thức giấc

13-05-2022

Khu du lịch quốc tế Đồi rồng Dragon Ocean tại Đồ Sơn Hải phòng là "khu đô thị biển" lớn nhất miền Bắc, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của Việt Nam và thế giới.
Chi tiết
Khởi công 4 dự án trị giá 10.000 tỷ đồng đô tại Khu kinh tế Vân Đồn

Khởi công 4 dự án trị giá 10.000 tỷ đồng đô tại Khu kinh tế Vân Đồn

13-05-2022

Ngày 30/4, Ban Quản lý KKT Vân Đồn phối hợp với UBND huyện Vân Đồn cùng các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công 4 dự án trọng điểm tại KKT Vân Đồn, với tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng.
Chi tiết